About Us / Bahagi Ditokou

Yokoi it inumpug pakar manaud kosihatan, persatuan om pertubuhan it ingin manahak maklumat openting sid sokoviai tongulun malaysia dot okon baiko bahagi diti COVID-19 otopot bahagi pindakod  kosihatan awam do sumukung Kementerian Kosihatan. tulungai okoi pahabal iti imuhun dahai.

Please share our page / Itahak iti laman ditokou

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

5 Simple Tips to Protect Ourselves from COVID-19 / 5 Petua Tosinang Bahagi Manaud Tinan Kondiri Antad diti COVID-19

Dot manalamat dit kosihatan om manalamat guvas..iti karajaan didino monuhu dot amu mirimpanau tu sabab diti COVID-19 rumaliw sid kinogumuuai ong kinsomok.

Yokoi it ongulun pakar dot kosihatan, monukung diti muvung toduruk sid valai movozo dot sains it nopigama laid, inono it nokontok dot amu kosurut iti COVID-19.

Didino, sokoviai tokou bertanggungjawap supaya amu orolihan kondiri om suvang ongkob diti COVID-19. Mindamo dikou:
1. Muvung sid valai
2. Kadan muli sid ongo kampung kondiri, sabap iti mogingkod rumaliw sid ongo momodlohing/ongosukod
3. Kadan mamung piumpugan
4. Sumarok monusi longon
5. Pahabal/rumikot sid rumasakit ong kopurimon amu osihat antawa varo nimot mirad yadko nantakan COVID-19.

Elaan dahai dot ogolivong kou om rumosi, mindamo sid sokoviai miatabang om sumuhut dot hoturan porinta
Sokoviai tokou manganu tumangungjawap, sumaap tokou diti sakit, itokou ongo ulun dot Malaysia miupakat sakavi.

Thank You For Your Cooperation / Kounsapatan sid Kerjasama Dikou

Sokoviai obuli tumabang disai isai Sokoviai obuli manaud kosihatan.
Habaran Komontorian Kesihatan ong: (Kopurimon miabal pogintutunan: kimot tongulun varo pogintutunan bahagi diti COVID-19) Avantang sid ongulun, nunu nopo nga katama It dokutul,pakar,naas,mongubat om dokutul pakar dot Malaysia.
Kounsapatan, it nagama dikou pitonidan Itino kopogos ditokou pinrikot kavantangan.

Mental Health Message / Imuhun Kosihatan Mental

Kadan no mongitung it amu nokonong,om gunaon no iti masa didino mangagama it gamaon it kinginaan dikou moniim, yadko mangagama kek, mongolukis, misimomoi muzik om vokon vokon.
Mulodko nokopinsodu, kakal tokou obuli mongohubung it ongo sinamadan ditokou mamakai dot talipaun, mihabal om mitalipaun video.
otopot, mozo it habal nokontok, baiko, porihat pogitungan toduruk bahagi habal diti COVID-19
Gagamaon sangadau it nosusun kadapat pavantang koposizan lobih avantang. Kadan no polingan it gagamaon tikid tadau sid jadual sangadau dikou.
Itungon nunu it adapat mangama dot monulung tongulun, yadko mangatod koporluan sid ongo barisan hadapan, monulung dioti it operlu antawa posodia takanon dit ongo sinamadan dikou.
Kokiraai ong osusaan kou diti situasi didino, mokinasihat antad sid pakar. Isai isai amu adapat mongonilai dikou. Hubungon iti talian COVID-19 yadko sid savat.

Message of Preparing For The New Normal / Imuhun Antad Dokutul, Naas Om Pakar Kosihatan Dot Momongo Koubasan Vagu

Tokouno sumabar iti masa didino bahagi katagan it rumikot.

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) nokosimban no togumu hal, baiko amu minonimban budaya tokou.
Siti tokouno sokoviai iti masa didino dot pongimatan, tokouno manahak togumu, kudikon mongorubat, om
papui semangat miiso ginavo dot mongizau koubasan vagu sokoviai.

Ombono iti PKP minonimban togumu hal. Baiko amu minonimban gamut budaya tokou. Doa-doa adau sid valai kakal lumombus, om ramadan kakal tokou gamaon sokoviai, miamung suvang ongkob berbuka puasa om miamung dot online, sementara it suvang ongkob mintoron sid valai om aman.
Mulodko varo PKP, kakal tokou kadapat mogihim nunu nopo gama merayakan oing ming, toun vagu Tamil, Pekan Suci, Vaisakhi, om Vishu dot semangat miirad, It ongo pemimpin agama indomoon kadapat mogihim katagan mingama gama inovatif manambut Wesak om Aidifitri iti masa didino.
Itino kasampatan it tavantang bahagi pongimatan harati rohani koubasan koposizon kiagama tokou. Koosipan ditokou makin sumurut sid saralom penularan wabak diti, itokou mangaharati diti tanggungjawab tokou bahagi mangahatul kondiri om kovorisan tokou. Pongimatan sid tangah kosusaan om poniman pokuat daya tahan tokou.
Ong varo lobih it koporluan, manahak sid amu nosukupan, kadan no mindagang dagang yadko nindorosi om patag togumu barang kakanan. Baiko manganu it koporluan kondiri inono gama tokou mangarahati it sampit ulun vokon yadko ilo pakaraja barisan hadapan, tongobpinai tokou, om ongo momonulung suvab suvab.
Virus diti amu mongimot it kivaro varo om it ongosusah. Amu mongimot kewarganegaraan, suku antawa agama. Gama tokou pingkakat inono lobih avantang om miupakat sokoviai. Kaharati sid tulun varo pitonidan kondiri. Tokou miatabang gumoos diti kosusaan.

Tokouno sumabar antad adau biano bahagi adau suvab it lobih avantang.

Message for High Risk Individuals / Umpatod  Bahagi Tongulun it Kirisiko Tasavat

Momodlohing, tulun it kisakit kronik om ulun it kurang upaya inono kumpulan kirisiko tasavat. Yoti diti bakal terjejas dot gangguan perkhidmatan kosihatan bahagi diti COVID-19.
Ong varo panyakit kronik dikou, humarap bakalan tubat amu noputut. Bekalan tubat sumusuhut obuli onuvon movozo perkhidmatan tambahan it nisodia dot KKM yadko Pos Malaysia, Pandu Lalu om Locker4U. Iti bahagi kosukupan bekalan ubat dikou kosukup diti timpu PKP. Hubongon Kolinik Kosihatan it tosomok antawa Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC) sid talian 1-800-88-6722 dan pokitulungan. Ong varo kinoruhangan it kisakit kronik monulung dioti manganu bekalan tubat ong varo kotibangan.
Ong varo kecemasan, hubungon 999 koduruk. Ihabal sid valai sampaping it obuli harapon supaya mangahabal sid suvang ongkob dikou antawa ongo kovorisan tosomok. Ong adapat, ontupaton no banal varo dioti nakatag numbur-numbur kinoruhangan dikou laid. Saralom situasi yagkiti, tiap minit banalko kikogunaan.
Nokopinsodu antad sid ulun sinamadan diti timpu PKP inono cara tavantang bahagi pimbulai samod sid dioti. Kadan no sumamung do suvang ongkob om kinoruhangan terutama it momodlohing antawa it varo panyakit kronik, tanidko varo kecemasan vokon, lindungon kosihatan dioti dot baiko mihubung mamakai talipaun, panggilan video antawa media sosial.
Timpu diti inono masa kosusaan manaud ongo sumakit. Yoti mungkin kopurimon tekanan antawa kapagasan it ahali. Mangama no kavantangan sidioti. Monulung mongurang kapagasan dioti bahagi tanda penghargaan. Yadko suntuh, mangadagang takanon om barang kogunaon dioti. Kesejahteraan dioti ino nga manahak kesan sidikou.

Returning to Work / Imuhun Antad Dokutul, Naas Om Pakar Kosihatan Ong Miguli No Kumaraja

Mulodko Perintah Kawalan Pergerakan noluvaw no, rakyat Malaysia apatut minsangu dot bahazan kondiri. Antad no it gama koborisian tinan sampai gama manaud jarak sosial, siti diti varo petua dot vozoon hizaan sid valai antawa sid tampat karajaon.
Ontupaton jarak fizikal katalib 1 meter om mamakai dot topeng vuros ong sid tampat awam, yadko hiza maris om sid tampat karajaon dikou. Ong kadapat,mamakai tukad bahagi mongelak dot mitodtol sid saralom dot lif.
Ihabal sid pengurus antawa penyelia, ong kopurimon amu osihat om muvung sid valai. Ong operlu, sumorid klinik kosihatan tosomok antawa hubungon talian hotline Kementerian Kosihatan bahagi mindamo pokitulungan.
Mozo hoturan koborisian tinan hiza mamakai tandas awam tu inono kawasan iti kirisiko tasavat. Mamakai cecair pembasmi kuman sid kokovidan rongobon tandas ong sumoliw om sumuvang. Paling penting, momoug longon dikou tahatul mamakai dot sabun ong opongo.
Elakkon pisomungan bahagi karaja yadko mesyuarat berkumpulan om pamakazan ruang umum. Ong amu adapat mongelak, penjarakan sosial lobi 1 meter inono it vozoon. Amu galakon miamung pakakas antawa barang pajabat kecuali baiko terpaksa. Amu ibanal bersosial mulodko bahagi karaja antawa okon.
Koulian antad sid karaja,elakon monudu nunu nopo permukaan it kohigil sid suvang ongkob. Turus modsu om ipingrandam it sulung sid vaig sabun bahagi mamatai kuman

Protect Yourself, Protect Your Community / Toudon Tinan Kondiri, Toudon Tongulun It Vokon

Kadan paraliw virus sid ongulun vokon
 • Ong sid soliw valai, lodtopon  banal todung om kabang mamakai ponutup vuros. Mamakai ponutup vuros it ginama kondiri nga obuli.
 • Borision longon dot sabun om vaig, sabun kapamatai do virus.
 • Kadan muli kampung. Baiko muli ong operlu, muli do varo kalapasan antad sid pulis.
 • Ong operlu muli kampung, borision tinan do sabun om vaig ong korikot, kadan mingkavid barang om tulun vokon. Toudon tulun sinamadan.
 • Baiko miumpug dit ulun mizon sid valai kondiri, bahagi mongelak pazazad virus.
 • Atagon jarak kondiri lebih 1 meter antad tulun vokon it okonko inizo valai tintoronon.
 • Opongo misimomoi sid soliw, it tanganak suhuvon mongoborisi tinan do sabun om vaig sebelum sumuvang sid valai.
 • Postion suvang ongkob it lumohing om varo sakit kronik  asalamat sid valai.
 • Sumorid hospital karajaan antawa Kolinik Kosihatan it tosomok
 • Ong mongovozo kou tulun sumakit,postion mamakai kou ponutup vuros hiza sid panahon. Borision tinan dikou mamakai vaig sabun opongo mangahatul dit sumakit.
 • Ulun tanid nga operlu mangajaga jarak selamat melebihi 1 meter antad pesakit.
 • Ong varo sumakit ahali, hubungon 999 koduruk

Public Spaces / Imuhun Antad Dokutul Dikou, Naas Om Pakar Kosihatan Bahagi Pamakazan Kawasan Umum

Kekal asalamat - perjuangan amupo nompus! It ongo ulun,antad no tanganak sampai ongosukod obuli orolihan.
Ruang it nolodtop opiit om otodol inono tampat kirisiko tasavat. Sabap iti, pergerakan udara okudik sid kawasan yadkino om kasabap titisan jangkitan okurung. Ong kadapat,elakon dikou sumino sid kawasan diti.
Ong operlu kou sinod kawasan umum, postion dikou mamakai ponutup vuros. Ino dino kadapat mongolindung dikou om ulun sid somok anangan dot titisan it norolihan.
Elakon monudu permukaan it asarok pakazon do longon yadko butang lif,pen om kokovidan dot tukad. Ong amu kadapat mongelak,susian longon mamakai sabun antawa cecair pembasmi kuman beralkohol koduruk. Kadan monudu vuros dikou.
Patahakon maklumat kondiri it abanal ong sumuvang kadai,restoran antawa kawasan umum vokon. Iti diti monulung KKM mongilo tulun it nanangan sakit ong varo kes positif nakalapur antad dino tongo pelanggan. Itino peranan dikou monulung keberkesanan proses diti!
Padaon turus ponutup vuros pakai buang ong kouli sid valai. Bahagi dit ponutup vuros jenis kumut, sumarok susian dot vaig om sabun.
Ong kimot kou tulun it berkelakuan cara amu asalamat, iboros pengurus premis,pengawal antawa pulis. Perjuangan sumaap COVID-19 operlu kerjasama antad sokoviai. Miamung tokou memghadapi diti.

Moving Forward / Bahagi Langkah Sumusuhut

Syabas, tongulun Malaysia! Kounsapatan tu minangagama perubahan. Ikou sokoviai nakagama peranan bahagi manangkis penularan COVID-19. baiko,iti wabak diti amupo navi. Saat melangkah tokou sid hadapan, kadan tokou olingan pengajaran it nilaan tokou. Amu tokou "miguli yadko biasa", sadang tokou mangagama 'koubasan tavagu' miovozo.

Sumarok momoug longon dot sabun,elakon monudu vuros, om mongovit cecair pembasmi kuman beralkohol. Mamakai topeng vuros dikou hiza sid tampat awam.

Mulodko didino amu ibanal sid tampat-tampat awam yadko pusat membeli belah,restoran om kadai runcit, elakon sinod tampat it otodtol om opiit om miboros dot osomok. Sentiasa jarakon kedudukan dikou sekurang-kurang 1 meter antad tongulun vokon.

Antad  semasa ke semasa, mongoduat habal ulun sinamadan om tulun sampaping valai. Polombuson misukung tongulun vokon. Tongulun it miiso kadapat monulung diti gumoos peralihan dot lebih lancar om sid gama koubasan tavagu.

Postion dikou sentiasa momorisa sumber ong mamasa antawa mibahagi maklumat bahagi diti COVID-19. Manganu maklumat it obuli harapon movozo Kementerian Kosihatan, Pertubuhan Kosihatan Sedunia (WHO) om persatuan ahli Gabungan Kosihatan Malaysia (MHC). Postion kabanaran borita sid www.sebenarnya.my.