About Us / Tentang Kamik

Tugas kamik gabungan gu pakar, kumpulan abey tenawan wak terlibat wang hal kesihatan bukan setakat mubik idak jenis maklumat dengah melo berkaitan hal COVID-19 mak, tapi kamik pun sulak lo Kementerian Kesihatan bak meningkatkan tahap kesihatan. Nyabik tulong melo berkongsi mesej kamik.

Please share our page / Tulong share laman web kamik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

5 Simple Tips to Protect Ourselves from COVID-19 / 5 Tips Mudah Bak Telo Menjaga Debey Kemen COVID-19

Bak melindung kesihaten igem nyelamat nyawah telo, perintah udah memawik telo nak kasoh kiroh amau latik ubeng eh. COVID-19 eh awes menyepan dengah tenawan wak segak ngah telo.

Sebagai pakar wang bidang kesihatan, kamik menyukong perintah kawalan pergerakan sementara eh. Semuah idun susut faktor sains, pengalaman, igem kejayaan wak udah dideng telo.

Lian eh, telo debey nuan tanggungjawab igem kuasa bak melindung debey ngah ahli keluarga dari COVID-19. Mo mesti:

Pelo wang lebuk mak.
Miboh mulik ke kapong, bak melindong lo rayeng.
Nak begupol idak apah.
Selalu musuk agem.
Adak mo rasa mey dao aseng atau rasa dijangkiti, berhubung dengah talian online, atau telepon nombor wak bik perintah idun.

Kamik paham adak nuan berlaku kekeliruan, aseng melo ringo igem susah. Telo perlu saling tulong-menulong sambil mengarap lo perintah melindung kesihatan, keselamatan abey sumber keselamatan telo.

Semuah telo perlu bekerja samah supaya telo kenah melawan virus eh.

Thank You For Your Cooperation / Terimak Kasih Atas Kerjah Samah Melo

Telo semuah kenah menolong tenawan kik. Telo semuah kenah jadi tenawan wak sihat.
Telepon Pejabet Kesihatan adak nuan rasa: Nyadinlah tenawan wak bersikap jujur abey berani. Dari doktor-doktor, pakar perubatan, misi, ahli farmasi igem lo gu profesional kesihatan
Terimak Kaseh ngah melo, samah-samah telo semuah menak perubahan. Mungkin nuan susah jumit ubeng mula eh, tapi dao bak telo semuah suney lau na’ah.

Mental Health Message / Mesej Kesihatan Mental

Elak memikir wak negatif. Telo kenah pebak masa eh bak menak idak benda wak berpaedah alah menak kuih, melukis, pelik alat muzik abey idak masam agik.
Anik mak telo jauk, telo agik kenah berhubung, bertelepon, mesej abey pebak video call dengah tenawan wak tersayang.
Neng ateng telo perlu tao idak beritah semasa, tapi otak telo mesti rehat gak man menueng abey dudeng beritah COVID-19 mak.
Telo perlu mator gaya udip telo. Nak liluk kukak aktiviti wak senuka telo wang jadual lau-lau.
Pikir, wak no kenah telo menak bak sulak tenawan kik, termasuk lo gu barisan hadapan, tenawan susah, atau pisam wak dao nyam bak kun tenawan senayang.
Adak rasa abey udip telo susah laus tan lian eh, nyabik selak lo gu professional. May bey tenawan bak pubak telo. Melo kenah telepon talian COVID-19 wak amau eh.

Message of Preparing For The New Normal / Mesej dari gu doktor-doktor, misi abey pakar kesihatan madak telo bersedia dengah cara udip normal wak ubas

Idak bersabar, bak udip wak makin dao suney lau nah.

Idak perkara beseloh lian PKP eh, tapi adat abey budaya telo maseh samah. Telo bukan japah mak, rami rakyat Malaysia bersatu hati, abey luk bak sulak to kik. Lian eh lah masa wak da’o bak telo berkongsi rejeki, elak membazir, abey kemudip semangat muhibbah wang masyarakat madak telo samah-samah kenah menerimak cara udip normal ubas eh.

Idak benda udah berubah dari mula PKP labik lian eh. Tapi, adat abey budaya telo neng may kenaso. Bak to Islam, telo agik kenah sembahyang dawak lebuk abey berpuasa samah dengah lo keluarga. Mana apah jauk, agik kenah berhubung bak video call atau bertelepon. Lo kik wak peras jelebuk agik kenah berbukak puasa samah.
Ubeng PKP eh, perayaan kik alah Tahun Baru Tamil, Minggu Suci, Qing Ming, Vaisakhi abey Vishu tetap senambut dengah penuk semangat tapi cara mak berbeza. Bak sambutan Aidilfitri igem Wesak, pemimpin agama benadak pinyang cara wak paling doa bak semuah masyarakat menyambut nah.
Lian eh peluang dao bak telo beribadah abey bermuhasabah alah wak tenijo setiap agama. Iman telo semuah di uji dari idak macam aspek. Jadi samah-samah telo menepat abey menegur samah telo, jemaga debey abey ahli keluarga.
Adak telo nuan rezeki lebih, nak liluk berkongsi dengah tenawan wak mey berapa. Elak meley barang secara panik, abey minak stok barang idak-idak dawak lebuk. Adak telo prihatin abey bak sulak to kik, beley mana wak bak kinah abey perlu mak, igem senget gak lo suney butah terutama gu barisan hadapan, tenawan susah abey lo hero unit berunipum telo.
Virus diri okon ko pisuaian dotokou do kipuhawang om mosikin. Aiso suai mantad do tinaru, tugama om momogun di tulun. Totopot nopo ti nga itokou no tulun do apatut no koilo monoguang diri kinaantakan om kaanu do ginawo tosonong. Miiso tokou do monoguang diri kinaantakan.

Idak bersabar, bak udip wak makin dao suney lau nah.

Message for High Risk Individuals / Tepat Teng Lo Wak Nuan Risiko Regau

To lakey, apah wak nuan penyakit kronik, abey tenawan kurang upaya adalah kumpulan wak regau risiko. Ledun mungkin terjejas buyak perkhidmatan kesihatan mey berapa bak lancar buyak COVID-19.
Adak sai nuan penyakit kronik, stok ubat melo nak getuk. Adak bak menambah, nuan klinik abey hospital tertentu mengepos ubat tegu pesakit, badak stok melo sentiasa cukup ubeng COVID-19 eh. Adak bak tao lebih, melo kenah tegu portal Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Nuan nombor telepon senedia bak melo berhubung dengah lo klinik abey hospital wak paling segak ngah kedau melo kedep. Adak telo nuan tao sai apah wak nuan penyakit kronik, ubak ngah ledun atau selak ledun menyisik wang talian adak ledun mey tao, terutama to lakey.
Adak nuan hal kecemasan, telepon 999 atau hospital wak paling segak ngah lebuk telo. Telo pun kenah menyabik selak lo jebah lebuk berhubung dengah lo ahli keluarga wak segak. Adak kenah, kongsi nombor telepon lo keluarga wak bak dihubungi adak nuan hal kecemasan. Wang keadaan eh, setiap minit beregah.
Pemudey adak telo mey pawah dengan tenawan wak tersayang lian eh, tapi jaga jarak abey kedep mak dawak lebuk debey adalah cara wak dao bak jemaga samah telo. Adak kenah, nak ringo jungat keluarga, terutama to lakey, atau sai-sai wak nuan penyakit kronik, melainkan nuan hal penting ateng atau kecemasan. Cara telo bak mider abey jemaga ledun lian eh, selalu bertelepon, berhubung bak pangilan video abey media sosial.
Lian eh waktu wak ringo abey susah bak lo jemago to bejik. Ledun mungkin tertekan abey terlebih sengak. Adak telo bak sulak, menghargai abey kemurang beban ledun, selalu menak benda wak doa alah bersedekah bak kun abey meley barang keperluan ledun. Adak dao abey jiak aseng ledun, dao gak bak telo.

Returning to Work / Mesej Dari Doktor, Misi Abey Pakar Kesihatan Bak Melo Ubeng Masuk Kerjah Agik Nah

Anik Perintah Kawalan Pergerakan udah nelunggar, telo rakyat Malaysia mesti hati-hati abey jemaga ulah debey-debey kemen hal kebersihan, labik jemaga jarak sosial. Nuan tepat ledun bak sut lian telo dawak lebuk abey dawak kedau kerjah.
Pastikan jarak fizikal lebih kemen 1 meter abey nak liluk pebak topeng jawai adak maloi kedau rami tenawan, lian telo berbaris lulo, abey dawak kedau kerjah. Adak kenah, bak tagak dari telo lulo abey pedet wang lif.
Adak telo mey berapa sihat, pelo dawak lebuk mak. Itir ngah lo Pengurus abey penyelia melo. Adak perlu, aloi klinik wak segak atau adak nuan kecemasan, telepon tegu talian hotline Kementerian Kesihatan
Sentiasa telo jemaga kebersihan debey lian pebak tandas awam buyak idun kawasan berisiko regau. Nak liluk pebak cecair bak munuk kuman sebelum tuget laweng tiap kali telo keluar abey masuk jamban. Wak paling penting, sentiasa musuk agem bak sabun.
Elak berkumpul rami-rami dawak kedau kerjah alah meeting berkumpulan abey menah aktiviti wak perlu rami apah. Adak perlu laus, en jarak lebih dari 1 meter antara ledun. Adak kenah ubeng eh, elak jekusi barang abey menak sebarang aktiviti sosial dawak kedau kerjah.
Adak masuk lebuk, nak ringo bekelakar abey tuget barang-barang wang lebuk seng. Terus masuk temuk, rendam lo bajo bas bak telo wang anum sabun bak munuk segala jenis kuman.

Protect Yourself, Protect Your Community / Jaga Telo Debey, Jaga Masyarakat

Nak menyebar virus samah telo debey
 • Adak dawak luar, tutup bak abey udong pebak topeng jawai. Kenah gak bak topeng wak en atau jait telo debey
 • Selalu musuk agem pebak anum abey sabun, idun kenah munuk kuman
 • Adak kenah, elak kemen mulik kampong. Adak perlu ateng, nyabik kebenaran lo polis.
 • Adak perlu bak mulik, labik lebuk terus temuk abey nak ringo bekelakar igem tugat barang wang lebuk seng. Sentiasa jaga keselamatan tenawan tersayang
 • Begupol samah telo debey wak jelebuk mak bak mengelak dari sepan atau menyebar virus
 • Adak kenah, pelo jemeter dari tenawan wak bukan jelebuk dengah telo
 • Bas lo jemanak pelik ibak, badak ledun musuk agem pebak anum abey sabun sebelum masuk lebuk
 • Pastikan to lakey abey tenawan wak nuan penyakit kronik sentiasa selamat dawak lebuk
 • Aloi Hospital atau Klinik Kerajaan wak paling segak
 • Adak telo bedengah to bejik, pastikan telo pebak topeng jawai ubeng keluar.
 • Semuah telo perlu jemaga jarak selamat jemeter dari mana apah to bejik
 • Adak nuan tenawan bejik pedes, telepon 999 terus

Best Wishes for Gawai / Selamat Lau Gawai

Public Spaces / Mesej Eh Daripada Lo Doktor, Misi Abey Pakar Kesihatan Menepat Dengah Telo Kubah Gaya Pebak Kawasan To Rami

Kekal Selamat – Perang telo mey ngah majeh.Semuah peringkat umur, dari jemanak labik to lakey kenah buyak jangkit.
Ruang tertutup, maret abey rami tenawan adalah kawasan berisiko regau buyak kurang pergerakan udara abey menak jangkitan awas saban. Adak kenah, elak maloi atau pelo dawak kawasan eh
Ada telo perlu pelo dawak kawasan to rami, pastikan pebak topeng jawai. Idun kenah melindung telo abey tenawan kik kemen terdedeah dari titisan wak dijangkiti.
Elakkan menyentuh permukaan benda wak selalu nebak atau tiget dengah agam telo, contoh alah butang lif, pen, atau pagar tagak. Adak mey kenah bak elak, usuk agem pebak sabun atau cecair munuk kuman wak nuan alkohol abey nak terus tuget jawai.
Adak masuk kedey,restoran atau kedau to rami, bik maklumat peribadi telo wak lengkap. Adak nuan kes positif wak dilapor berkait dengah lo pelanggan, senang lo KKM pinyang telo. Kerjah samah telo akan menak proses eh mengasi.
Adak pebak penutup jawai pakai buang, ibet terus bas nebak. Adak pebak jenis kain, usuk selalu bak anum abey sabun.
Adak melo nuan dudeng tenawan wak berulah pelek-pelek abey mey selamat, ubak dengan bos kedey, jaga kedey atau polis. Samah-samah telo berperang melawan COVID-19 eh, abey idun perlu kerjah samah semuah. Samah-samah telo melawan.

Moving Forward / Mesej Dari Lo Doktor, Misi Abey Pakar Kesihatan Melo Cara.  Ubas Jelau Delau Nah

Tahniah Rakyat Malaysia! Terimak kasih buyak melo udah menak perubahan. Melo semuah udah jemaga labik telo kenah kemawal COVID-19. Nak layap, wabak eh mey ngah majeh. Bak telo suney lau nah, nak liluk benda wak udah tenijo abey naen telo. Keadaan telo mey akan samah alah sabey agik, sambil telo cuba susut ‘kebiasaan ubas’ samah-samah.

Usuk agem dengah sabun selalu. elak tuget jawai, selalu igik cecair pembasmi kuman wak nuan kandungan alkohol abey nak liluk pebak topeng jawai dawak kedau awam.

Walaupun ubeng eh telo kenah maloi kedau awam alah pusat beli belah, restoran, abey kedey runcit, elak pelo kedau wak maret abey rami laus tenawan atau telo bekelakar segak laus. Sentiasa jaga jarak kedudukan sekurang-kurangnya 1 meter dari tenawan kik.

Dari semasa ke semasa, telabak beritah tenawan wak senayang telo, abey lo jiran jebah lebuk. Teruskan samah menyokong antara telo. Adak telo wang masyarakat bersatu padu, makin senang telo bak susut abey praktik cara ubas.

Pastikan melo selalu menyemak sumber adak melo maca atau jekusi maklumat tentang Covid-19. Igik maklumat wak kenah senayak dari Kementerian Kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) abey Persatuan Ahli Gabungan Kesihatan Malaysia (MHC). Pastikan maklumat wak sahih dari portal www.sebenarnya.my