About Us / Pasal Dagai

Izikoi nopo nga iso tinan mononoina do kohidasan doid pogun maza do piampazatan do puu-puu tuhun ki’kabaahan, koisaan-koisaan om pisompuuvan-pisompuuvan kokomoi haal kohidasan. Hizab dagai nopo nga manaak do tuhun Malaysia kopoihaan kiguno okon nopo do montok Covid-19 nga mooi nogi do popoinvasi do kotoinaan kohidasan do tokou miampai monokodung do Komontilian Kohidasan. Tuhungon zikoi no do papatazad diti pason.

Please share our page / Pobuzuon no kumaa isai’sai iti lambalweb dagai

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

5 Simple Tips to Protect Ourselves from COVID-19 / Pononsunudan touvai montok mongumohig do tokou sondii mantad COVID-19.

Montok do koumohigan do kohidasan tinan om manampasi do nyawa, kivaa do Otulan do Polinta ii nakahabus di kavavagu do Manahob/Monguang do Kopimpanaan do tuhun ngaavi do montok timpu tolu’ai. Iti nopo nga pasal do iti tuluo COVID-19 nopo nga obuli do umohiu kumaa suvai tuhun ii mogidodo’os toi moginsosomok.

Sabagai do ii tuhun kikabaahan pasal kohidasan, sukungon dagai iti Panahaban/Ponguangan do Kopimpanaan do tuhun ngaavi do timpu tolu’ai diti. Iti no lahan do tavasi do mongipop do ka’ahab o toluo COVID-19 diti.

Ontok do timpu diti, kivaa do tonggungan om kuasa tokou do mongumohig sondii om paganakan mantad do toluo COVID-19 diti.

Tumimpoon doid hamin izonon diozu. (Kada pimpanau mooi nonombo).
Kada uhi doid kokompungan diozu montok do mongumohig di tuhun di mohohoing.
Kada ongoi pogijujumpa do tuhun suvai toi tuhun ginumuan.
Pihihiung no o hongon miampai sabun.
Nung kivaa diozu ii au avasi loso/topiumanan om mogikod toi opusakan o pomuaba’an, kontikon no o Komontilian Kohidasan (Kementerian Kesihatan) Online toi maza Tolipaun.

Kalati zikoi do kivaa dati do kobohingkangan, ko’ompuvangan toi kosiizan diozu do kaantakan do miaga diti babaino. Nga mogisoosokung tokou do montok koumohigan savi-avi om pokionuon dagai o Polinta do mogumohig do kohidasan tinan, kasalamatan do koizozono om pandapatan tokou.

Miampai do kosokodungan diozu, otumbazan zikoi do kaanu tokou mongipop do ka’ahab o toluo COVID-19 diti. Om koguhi vagu o kapapanau do pogigizon tokou miaga tomoimo doid timpu tosisikap.

Kotohuadan kumaa diozu savi-avi.

Message of Preparing For The New Normal / Pason Mantad Do Ḏokutul-Dokutul, Noos-Noos Om Puu-Puu Kohidasan Montok Tumounda Do Koubasan Kouhudan Kavavagu’.

Tabazan ginavo tokou no do tadau baino montok do kovovosian do suvab.

Ogumu po tuu o noko’ohon doid MCO nga au ii noko’ohon o gamut koubasanan do tuhun tokou. Tuhun Malaysia songovian doiti miampai diozu doid timpu do momusou taahom-ahom diti babaino. Kanou no do gumuon miihang, kudion pomiubatan om posindabo tokou ii sunduvan piombohutan do monoimo diti Koubasan Kouhudan kavavagu’.

Sundung ii do ogumu noko'ohon diti MCO nga au ii noko'ohon o gamut koubasanan do tuhun tokou. Pointihomḇus ii koubasan sumamḇayang tikid tadau doid daamin om Ramadhan nga kakaal ii do ataandak tokou. Unsubon ii tobpinai ko'uolisan tokou doid sodu do mogi'kokonik maza do internet om ii paganakan tosomok sondii nopo nga tumindooi doid daamin do lumamai ahapas timpu modihin.
Sundung po tuu do kivaa diti MCO nga tuhun Malaysia kaanu po nogi do mogium lahan susuvai do manaandak do kalamazan Tadau Toun Vagu Tamil, Paska, Qing Ming, Vaisakti om Vishnu miampai do sunduvan miaga tomoimo. Ii Momu'mu'an do Kotumbazaan Kada'adatan nga unsubon do mogium lahan poinsusuvai do manaandak do kalamazan Tadau Wesak om Aidilfitri doid timpu diti.
Iti no hivang tavasi do momusou taahom-ahom do mamalati komozon do kalalahano do Kotumbazaan Kada'adatan di igitan tokou ngaavi. Doid timpu do kivaa toluo (COVID-19) diti, hobi do mimang piot daa iti Kotumbazaan Kada'adatan tokou om kapanaak do tokou do tonggungan do monguasa sondii om mong'umohig do paganakan om tobpinai ko'uolisan tokou. Kopiumanan tokou do mantad kinaantakan ki'kosusa'an om ki'kosintukan do miaga diti no o manaak do tokou do pukodou kavakasan. Gumu'on no miihang, kuangon pomiubatan.
Nung iziozu kivaa do hobi mantad di kogunaan nu sondii, poihango ii ki'kokuangan. Hogoson no do sang'abpoh-abpoh do momoo'mohi om popohosok togugumu doid daamin do balang-balang kogunaan. Maganu nopo do misoomo di gunoon diozu nogi nga iso lahan do miihang om mogingat do vokon ii momoguno do balang gunoon - miaga tuhun di pointoguvang doid balis poguhu, ii ongomungkang om ii tangavakas mongung'umohig tokou do tikid tadau.
Iti virus (COVID-19) au monompipi do puavang ko mosikin. Au popisuvai do piahatan pomogunan nontodonon, bansa toi Kotumbazaan Kada'adatan. Lahan do humapai mantad diti nopo nga mogi'totohuod om mogi'uhan-uhan tokou kumaa tiiso om tiiso. Toinaun nogi ii vokon ii poinsusuvai o lahan koizozono dau mantad di diau. Songovian tokou do sompi-sompi songinsuang diti.

Tabazan no ginavo kio! Kanou no tumoboi ginavo do tadau baino do kovovosian do suvab.

Message for High Risk Individuals / Pason Montok Di Tuhun Kikohigaganan Takavas

Ii tuhun mohoing do ongotuo, tuhun ii poinkanḏai do toluo om ii tuhun do kivaa nopihadsa o kozuzuvo’ nopo nga kikohigaganan takavas tu kivaa do kaampavong do koponoina'an kohidasan sabap no do kinaantakan toluo COVID-19.
Nung kivaa diozu di poinkanḏai do toluo, ingaton no do monuang vagu' do Ponontuan Tubat diozu poguhu ii do aavi tubat. Kivaa do koponoinaan pinatamḇa do KKM miaga do momoguno Pos Malaysia, "Pigangon Kulita Potihomḇus" om "Kukunsian montok Diau" mooi do pointatap do kivaa tubat gunoon diozu doid timpu MCO. Hoovon no Kilinik Kohidasan kinoizonon diozu toi' NPCC id numbul 1800-88-6722 do mokianu sakadai. Toi' ko, nung koiho kou do kivaa iisai-iisai ii poinkanḏai do toluo, tuhungon no izioho do monuang vagu' do ponontuan tubat dioho do sosongian kivaa kosivatan.
Nung kivaa Kotigaganan Pongusapan, hoovon 999 toi’ ii hamin pongugusapan poindoos do sosodia. Poihoon no ii sungkodtukad di hansanon nu do popoiho do paganakan toi' tobpinai kouolisan nu tosomok. Nung obuli, hobi poguhu, onuan no ii sungkodtukad nu do numbul-numbul do kontikon. Id kozuzuvo do miaga diti, aiso timpu do ubaton, tikid minit nga kila’un.
Hangadon tokou no motu’u daa di tuhun koupusan ginavo doid timpu do MCO nga minsodu po do na'amot no o lahan tavasi do popokito do ogompi tokou kumaa dioho. Modihiu po do mooi piomḇo-omḇo do paganakan om kinouvangan ii ongotuo toi' poinkanḏai do toluo. Kavasa ii nung montok nopo mooi panaak pongusapan kotigaganan. Umohigan no o kohidasan tinan dioho miampai mi'dampot maza tolipaun, pamahaavan video toi kosohimbaan pogitutuubungan doid internet.
Doid timpu diti, tantu no do kivaa kobohingkangan montok di gugumompi. Kopiuman dati izioho do osikatan toi' osoob do uzan do pakalaja. Vovosion no zioho. Pokitonon no do monongkotohuod kou do kalaja ponoinaan dioho om onuai no zioho do koponuhungan do sosongian nopo do obuli. Montok poomḇitanan: mongudal dioho do taakanon, monuhung dioho do maganu do balang-balang kogunaan dioho. Tu ii kovosian do kozuzuvo dioho nga sumonḏot nogi kumaa diozu.

Returning to Work / Pason mantad Ḏokutul-ḏokutul, Noos-noos om Puu-puu Kohidasan diozu ontok Koguhian do Pakalaja.

Do mamaso do humuvau iti MCO, savi-avi tuhun Malaysia mositi no do poing'ingat do koimaan dioho. Mantad do kohidangan sondii kumaa do minsodu do sinodu di koumohig mantad do tuhun suvai. Itia pipio pononsunudan do ingaton doid daamin toi’ id pakalajaan.
Minsodu no do ki'piahatan do hobi 1 mitol om pohusobon no ii totokop songian doid tampat tuhun ginumuan kaampai no do poingkakat doid ḇalis om id tampat pakalajaan diozu. Momoguno no do tukad ganti do liif sosongian do obuli, mooi do au kopidoos miampai do vokon.
Poiho'on no ii Monijol toi ii Mononontuduk id savat diozu nung au no avasi topiumanan diozu om tuminḏooi no doid daamin. Nung apatut, mugad no doid kilinik tosomok do mokianu ponoinaan pongusapan toi’ momohou do laintahasu do Komontilian Kohidasan.
Tomoimo no do minsingiho do otulan kohidangan do songian momoguno do bilik pomomohiungan tuhun ginumuan tu iti no tampat do ki'kohigaganan takavas. Hidangon do pamatai gizuk ii tiigiton tataangob songian sumuang om humabus. Hobi po kiguno do soinigon no do momohiung hongon diozu miampai sabun songian ahapas.
Modihiu no do pogi'titimungan kokomoi do kalaja miaga pitimbuungakan ginumuan om momoguno do hivang kabazagan. Nung au kaanu do modihiu nga minsingiho no do pi'insoduan pituubungan do hobi 1 mitol. Kinaman no do au mogiohos-ohos do kakamot toi’ pakakas do upis nung au no do ki'kogunaan sakaakahi.
Ontok kouhian doid daamin mantad pakalajaan, modihiu no do kakama do nu'nunu id soibau om mogitotoguvang do tuhun doid suang paganakan diozu. Mimpoḏu no do sosodia om po'obugon ii basaan diozu do minooi pakalaja doid sabun om vaig do montok mamatai gizuk.

Protect Yourself, Protect Your Community / Umohigan No Iziau Sonḏii, Umohigan No Tuhun Doid Kinoizonon Nu

Kada potongkopo’ ii virus kumaa tiiso om tiiso.
 • Songian doid dahabus, takapan no todung om kabang diozu do topipiot miampai do totokop. Momoguno do totokop kain tinooḏo sonḏii nga oḇuli nogi.
 • Hiungan no hongon diozu miampai saḇun om vaig, saḇun kaanu mamatai di virus.
 • Modihiu no do mimpanau gumuhi doid kampung, nung oḇuli muhi nopo nung ki’kogunaan no miampai do kivaa di pokionuon ii Suat Pakavasa’an do Pulis.
 • Nung ki’kogunaan kou no dii do gumuhi doid kampung diozu, songian do koikot momohiung po haid miampai saḇun om vaig poguhu ii do kumama do balang-balang toi tuhun. Umohigan no ii tuhun koupusan diozu.
 • Mogititimung nopo miampai tuhun id suang do iso ii hamin montok do manahob di virus mantad kotongkop.
 • Tomoimo no do minsodu do hobi 1 mitol piahatan mantad do tuhun suvai ii okon ko poingizon doid daamin diozu.
 • Ahapas po mamamain doid dahabus ii tanak-tanak tonini mositi no do momohiung izioho miampai do saḇun om vaig poguhu ii do sumuang doid daamin.
 • Tamangan no doid daamin do mongumohig di tobpinai mohohoing om ii tuhun mamaso sumakit.
 • Mugad no doid hamin pongusapan toi kilinik kohidasan di tosomok.
 • Nung mogkouvang ko do tuhun sumakit, tontuan no do duduvo diozu do poinpakai do totokop do poompus-ompus doid pamanaan. Momohiung no miampai saḇun om vaig ahapas do nokoigit di tuhun sumakit.
 • Tikid ii susuvai tuhun mositi no do minsodu do kipiahatan hobi 1 mitol mantad di tuhun sumakit.
 • Nung kivaa do tuhun do noikot dii do sumakit momohou 999 do so’soḏia.

Happy Kaamatan / Kotobian Tadau Tagazo do Kaamatan

Public Spaces / Pason Mantad okutul-okutul, Noos-Noos Om Puu-Puu Kohidasan Diozu

Potihomḇus oumohigan. Au po nopongoh iti! Tuhun do songkuo nopo umul, mantad do tanak-tanak tonini kumaa do tuhun mohohoing nga obuli do oohian.
Hivang do pointutub ii angasampit om ii ogumu tuhun otitimung nopo nga ki'kohigaganan takavas sabap do okudi’ biizungan do tongus om ii nangatatak di noohian nga ouvung doid hivang diho. Nomḇo nopo do oḇuli, gumisom no do modihiu do mugad doid hivang ngaavi diti.
Nung mositi nodii kozo do humabus kou do mugad doid tampat tuhun ginumuan, tontuon no do poimpakai kou do totokop todung om kabang. Ii totokop dii kaanu mongumohig diau om suvai tuhun mantad di nangatatak ii noohian.
Modihiu no do koigit miampai hongon pobuhagas di soibau ii oubasanan do oigitan tuhun ginumuan miaga do totodoson do liif, tatahob-tatahob om tiigiton do tukad. Nung au nopo dii kaanu do modihiu do koigit ngaavi diti, nga hiungan no so'sodia hongon diozu miampai sabun toi’ ii pomomohiung kivaa alkohol. Kada igit do voos diozu.
Manaak no do kopoihaan pointopot pasal diozu songian sumuang do kadai, listolon om tampat tuhun ginumuan ii susuvai. Iti nopo nga kaanu do monuhung do KKM do mongusul di tuhun do kontikon nung kivaa no do kiis nokoluput do kivaa tuhun noontok do COVID-19 do id tanga di momomohi ngaavi dii. Monuhung no do mooi adampot o kouhudan do lahan diti.
Koikot kou nopo doid daamin, pagavadon no so'sodia ii totokop todung om kabang pagagavadon. Ii totokop do kain nopo nga obuli do pupuan miampai sabun om vaig.
Nung kokito kou do kivaa tuhun ii au oumohigan o koulalaho’ dau, poluputon no kumaa di Monijol toi Jujumaga do tampat dii, toi’ ko Pulis. Humavan diti Covid-19 nopo nga mokianu do pitambaan do tuhun ginumuan. Oisanan tokou do poinsuang ngaavi diti.

Moving Forward / Pason mantad do Ḏokutul-Ḏokutul, Noos-Noos Om Puu-Puu Kohidasan ontok Sumuung doid Kobuu’on

Avasi naangazan do tuhun Malaysia! Kotohuadan do sumḇangan ngaavi diozu ii nakaanu do minanahob do COVID-19 mantad do kaahab kozo. Poingkuo po, sakit modohiu do pototongkop sompomogunan diti nopo nga au po nopupusan. Mamaso do sumuung tokou doid kobuu'on, mositi do kada tokou hiivai ii pangajalan do nabalajalan tokou mantad kinaantakan diti. Au tokou nodii gumuhi di 'miaga tomoimo' nga potiidongon tokou savi-avi ii 'koubasan kouhudan kavavagu'.

Saasau’an do momohiung hongon nu miampai sabun. Modihiu no do migit do voos nu om poingovit ko do pomomohiung hongon ii kivaa alkohol. Mamakai no do totokop todung om kabang sosongian ko do humabus mongoi doid tanga tuhun ginumuan.

Sundung po tu do obuli tokou nodii do baino do mongoi doid tampat tuhun ginumuan miaga do kadai pomomohizan tangagazo, listolon om ii kadai pomomohizan tongonini nga modihiu no do hivang ii ogumu tuhun otitimung om ii angasampit om midoos do mogiboboos. Tumihomḇus no do minsodu do sokukuang 1 mitol piahatan mantad do vokon do poompus-ompus timpu.

Mongoi-ongoi no intong di tuhun koupusan ginavo om ii sungkodtukad diozu. Tumihomḇus no do mogisosokodung tiiso om tiiso. Iti kivaa do tuhun kinoizonon posoihi do sondion koponuhung tokou savi-avi do monginut minsingubas diti koubasan kouhudan kavavagu.

Songian do mambasa toi’ popobuzu kopoihaan pasal COVID-19 tomoimo no do polisaun po ii puun kinonuan di abal. O’ium o kopoihaan di obuli hansanon do otopot  maza do Komontilian Kohidasan, Kotinanan Kohidasan Sompomogunan om kotinanan kohidasan ii puu do MHC. Polisaun katapatan do abal doid www.sebenarnya.my.