About Us / Pasar Kieh

MHC yǔh inǔh gabungan professional kesihatan, persatuan ayo tibaran adi ra’an ngen penyipu’an adi baas pasar COVID-19 tudu sopǔrǔg rakyat Malaysia, nga nyukong kerjaa Kementerian Kesihatan di jaga bara ata sok mǎndam. Harap angan bisa turung ngen penyipǎsan mi tudu dingan nga jurud madis ngan.

Please share our page / Beda bara nga kongsi page Facebook mi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Message of Preparing For The New Normal / Penyipǎsan Sok Bara Doktor, Misi Nga Professional Kesihatan Pasar Gayaa Nyedia Pimudip Tunda Atur Gaya Bauh

Jak ata samah sabar, yǔn kajǔn andu adi rǎbis kenak.

Walaupun mǔh begǔk masam har pimudip mǔh birubah sepanjang PKP, pak-i adat nga budaya ta babǔǔ samah. Sopǔrǔg rakyat Malaysia samah sipǎkat nga bara yǔn tipuh ata natǔng gaya pimudip bauh adi madin. Jak ata samah bikutung barang nga pinguman ta, manyah saat, nga samah ndi asǔng yun ta pijuu pimudip ta tunda atur gaya bauh.  

Walaupun mǔh begǔk masam har pimudip mǔh birubah sepanjang PKP, pak-i adat nga budaya ta babǔ samah. Ata babǔǔ dapǔd simayang tiap andu nga sita Andu Minggu di arǔn adǔp ta. Kemi ata aan minyu krakar ayo sudek kakak nga jurud madis ta, ata bias telepon, WhatsApp bait kah video-call ngera. Adi paling baas tipan rawang samah tikuruk nga rǔ’ǔǔ di arǔǔn jaga rawang adǔp ta.
Walaupun PKP dog piju’uu, rakyat Malaysia tungang siroh aran/cara bauh nga-i nyiramat tedǔ andu baas di rais ati mun kah Sawa Bauh Tamil, Minggu Kudus, Qing Ming, Vaisakhi, nga Vishu. Madin ati, Ketua sembahyang/agama nyigerak cara bauh bǎda daya pakai internet yǔn tundak missa nga simayang darǔm tipuh ati.
Jak ata mbit masa ati yǔn nakit pikir reti pingendai nga nǎgap pinyabah ta di agama/adat ta. Di tipuh andam COVID-19 ati, pinyabah ta di agama/adat rebis baas-i amai ata perlu sraru pikir tanggungjawab di adǔp ta nga grindung rawang nga jirud madis ta. Kemi ata negap pikir kira ta di tipuh pinyisusah ati, asǔng nga pinyabah ta jadi rǎbis tǎgap.
Kambui angan biyǔn barang atau pingumaan adi rebis sok pinyipakai adǔp, kutung nga daya adi dǔh sukup penyibiyǔn-i . Dǔh nyah miris pauh rebis sok kedai, sak daya bekǔn (mun bara frontliners, daya adi dǔh tungang/mampu nga daya adi ngen pinurung yǔn tiap andu) dapǔd guh miris kayuh anǔ. Simuti angan bisa pidurii/ngen penyirasi yǔn ngera.
Andam ati dǔh pu’an asii-asii daya adi kayaa bait daya sasi. Ayǔh dǔh mi’en kewarganegaraan, bangsa, bait agama. So madin, jak samah ngubah pikir kira nga urah rakah ta, nǎgap penyimandis nga ndai penyikenak di tipan bara adǔp ta. Piduri daya adi pimudip-i bekǔn so angan. Ata tungang samah ndai kayuh ati.

Jak ata sabar, yǔn kajǔn anduu adi rǎbis kenak.

Message for High Risk Individuals / Penyipǎsan Yǔn Bara Nyamba, Daya Adi Agi Andam-I Nga Daya Adi Dǔh Sinunuh Pǔrǔng Genan-I Sok Bara Doktor, Misi Nga Professional Kesihatan

Bara nyamba, daya adi agi andam-i nga daya adi dǔh sinunuh pǔrǔng genan-i baas penyimendam-i sitegar andam COVID-19 ati.
Kambui angan agi andam, manyah kambǔt ngisi borang yǔn mbit uri sibayuh uri anǔk aboo. KKM agi ngen perkhidmatan mun kah Perkhidmatan Penghantaran Ubat Melalui Pos (UMP) (https://apps.jknsarawak.moh.gov.my/servis/) isa-i angan biyǔn sukup stock uri dii tipuh PKP ati. Telepon Klinik adi sindǔk tepat ngan rǔ’ǔǔ bait kah Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC) di nombor 1800-88-6722 yǔn mite pinurung. Kambui dapǔd, turung daya adi agi andam ngisi borang yǔn preskripsi uri-i.
Telepon 999/ ambulans Kambui angan mendam bǎna, telepon 999. Ngen penyipǎsan dii jiran yǔn-i telepon rawang bait jurud madis dii tipuh pito. Kambui bisa, awar nyedia nga ngen nombor telepon bara rawang bait jurud madis dii jiran ngan isa-i ayuh bisa telepon dii tipuh pito. Darum tipuh pito, tiap minit/masa sukup baas-i.
Ata tun-i jebung dii bara rawang ta dii tipuh PKP ati, pak-i pijoo adǔp tak dii tipuh andam atik lagi kenak-i tanda ata kireen penyirindu ta. Manyah nemii bara rawang nga dingan adi menyamba bait adi agi andam-i, melainkan ngera perlu pinurung. Ata bisa telepon, video call, WhatsApp nga kontak ngera pakai media sosial (mun kah FB, Twitter, Instagram). Cara ati tungang girindung kesihatan ngera.
Tipuh ati yǔh inǔh tipuh adi mǔh sukup susah yǔn ngera adi ngen pinurung di ata. Asǔng ngera birisut nga kewǔk. Ngen penyimandis tanda ta ngen terima kasih dii ngera nga ngen pinurung dii bara-i kembui ata tungang mun kah miris pinguman nga stok barang adi ngera perlu. Kembui ngera mandam ata mendam gǔh, jadi samah ta ngen penyimandis dii ngera.

Returning to Work / Penyipǎsan Sok Bara Doktor, Misi Nga Professional Kesihatan Pasar Parik Ngerejaa

Amai PKP mǔh dog biya, sopǔrǔg rakyat Malaysia patut nakit pikir pingǎndai adǔp. Jaga penyibisig adǔp bait pijoo adǔp nǔh sok daya bekǔn, angan bisa tundak cara ati dii arǔn bait dii tepat kerejaa.
Pijoo adǔp nǔh rebis 1 meter sok dayak nga mari pakai tupeng jawin (tupeng undung nga beba) kambui dii sǎpa, mun kah darǔm barisan bait tepat kerejaa. Kambui dapǔd, manyah pakai lif, pakai tungoh ngan pijoo adǔp nǔh sok daya bekǔn.
Kambui angan dǔh sinunuh, ngen penyipǎsan dii pingurus ngan, nga rǔ’ǔǔ dii arǔn. Kambui perlu, mite pinurung sok klinik adi sindǔk bait telepon hotline Kementerian Kesihatan.
Nakit jaga penyibisig ngunaa tandas awam amai tepat anǔ begǔ risiko ǎndam bijawit. Kambui angan dii ka tandas awam, spray gagang tiban sibayuh angan marǔt nga ruwah. Pingingat adii baas, dǔh kǎmbǔt pakai sabun nguu tǎngan ripas sok jamban
Manyah tikuruk nga bara dingaan kerja nǔh, mun kah dii tipuh meeting nga dii tepat ngan biasa tikuruk. Kambui perlu tikuruk, pijoo adǔp nǔh rebis 1 meter. Kambui bisa manyah kongsii pakai pingekas office melainkan muh raruu perlu.
Kambui maad sok tepat kerejaa, manyah diyǔk tema kayuh dii arǔn nga minyu krakar nga bara rawang nǔh. Kambui ndǔg arǔn terus mamuh nga nguu perka pakai sabun nga pi’in yǔn nyibisig pimakai anǔ.

Protect Yourself, Protect Your Community / Girindung Adǔp Nǔh, Giridung Kaum Ngan

 • Kambui dii sǎpa, dǔh kambǔt pakai tupeng jawin adi sisǔt isa-i nǔtǔp ndung nga bebaa ngan. Angan bisa gǔh ngunaa bǎnang adǔp nai tupeng jawin.
 • Pakai sabun nga pi’in nguu tǎngan, sabun dapǔd si’ǔt virus.
 • Kambui tungang, manyah parik kampung. Kambui perlu maad, dǔh kambǔt mite pinyibǎnar sok polis.
 • Kan angan mǔh ndǔg kampung, sibayuh tǎma kayuh atau daya, terus pakai sabun nga pi’in nyibisig genan nǔh. Girindung rawang nga jurud madis ngan.
 • Ka’ǔs tikuruk nga daya sok rǎmin adǔp, isa-i virus dǔh bijawit.
 • Arii pijoo adǔp nǔh rǎbis 1 metre sok daya adi dǔh rǔ’ǔǔ dii arǔn ngan.
 • Ripas birubii di sǎpa, bara anak anyaa patut pakai sabun nga pi’in nyibisig adǔp sibayuh marǔt arǔn.
 • Bǎdaa jurud madis adi nyamba nga daya adi agi ǎndam bitǎras rǔ’ǔǔ di arǔn, isa-i ngera saramat.
 • Dii ka hospital bait Klinik Kesihatan adi paling sindǔk
 • Kambui angan nguru daya adi mǎndam ka hospital/Klinik Kesihatan, duwǔh na’aan mesti pakai tupeng jawin darǔm pimanu anǔk.
 • Daya bekǔn patut pijoo adǔp-i rǎbis 1 metre sok daya adi mǎndam.
 • Kambui daya mǎndam bǎnaa, terus telepon 999.

Best Wishes for Gawai / Sramat Andu Gawai

Public Spaces / Penyipǎsan Sok Bara Doktor, Misi Nga Professional Kesihatan Pasar Ngunaa Tepat Awam

Jaga pinyiramat adǔp – andam atik gibayuh abo! Daya dii sopǔrǔg peringkat umur, so anak anyaa ndǔg nyambaa bisa dog ngirapit
Tepat adii bitǔ’ǔp nga sesak sukup bahaya emai kurang pinyipanu sebak, nyibewuh iteeg adii ngirapit. Kijoo masa nǔh dii tepat ati.
Kambui angan perlu ruah ke tepat awam, dǔh kambǔt pakai tupeng jawin. Tupeng jawin girindung adǔp nǔh nga daya bekǔn so iteeg adii ngirapit.
Pijoo so tema kayuh adii daya biasa tema mǔn kah butang lif, pen nga tangan tungoh. Kambui dǔh tungang pijoo kayuh ati, terus nguu tangan nǔh pakai sabun bait sanitizers adii agi kandungan akohol. Manyah tema re’ǔn ngan.
Ngen maklumat adǔp nǔh adi betur kambui mǔrǔt kedee, tepat maan nga tepat awam adii bekǔn. Maklumat ati baas pinyigunaa-i yǔn KKM kontak adǔp ngan kambui agi kes positive COVID-19 adii dog kida’an pelanggan dii tepat anǔ. Ndai pinanggong ngan isa-i pinyikerjaa atik rebis ngasii!
Terus teran tupeng jawin adii mukok dog pakai kambui angan mǔh nǔg arǔn. Yun tupeng jawin bǎnang, terus nguu tupeng andu pakai sabun nga piin.
Kambui angan kiris urah rakah daya adii dǔh siramat, kida’an dii pengurus tepat andu, guard bait polis. Ata perlu kerjasama so Komuniti yǔn ta nyirawan COVID-19, atak samah nanggong virus ati.

Moving Forward / Pasar Cara Yǔn Ruah Sok Tipuh COVID-19

Syabas nga terima kasih, rakyat Malaysia! Angan mǔh sopǔrǔg sipǎkat ngurang COVID-19. Pak andam atik gibayuh abo. Darǔm ata samah ruah sok tipuh andam ati, manyah kambǔt andu inǔh pinyipu’an adi mǔh ata brajar. Ata dǔh tungang parik ka pimudip mun dawǔ-i. Ata madin perlu sipǎkat brubah ka pimudip gayaa bauh.

Arii nguu tǎngan nǔh pakai sabun, manyah tema re’ǔn ngan, nga tǎban sanitiser tǎngan adii agi kandungan alcohol. Dǔh kambǔt pakai tupeng jawin kambui angan ruah ka tepat awam.

Walaupun ata madin bisa dii ka tepat awam mun kah mall, tepat maan nga kedee, ata babǔh perlu kijoo tepat adii sesak nga bitǔ’ǔp. Kambui angan kirakar nga daya, manyah paǔh birindǔk nga ayǔh. Arii pijoo rǎbis 1 metre sok daya bekǔn.  

Dǔh kambǔt sraru kontak nga nyukong jurud madis nga jiran ngan. Nǎgap komuniti ta isa-i ata dapǔd rǎbis sǎnang nukah pimudip ta ka atur gayaa bauh.

Kan angan basa atau kongsi maklumat pasar COVID-19, arii nakit presa sok ki pu’un-i maklumat andu. Angan dapǔd siroh maklumat nga penyipu’an adii betur sok Kementerian Kesihatan Malaysia, World Health Organisation nga Gabungan Kesihatan Malaysia. Angan dapǔd presa agah dii www.sebenarnya.my.