About Us / Pasalan Kita

Kami itu ia na gabungan propisional magjaga kasihatan, persatuan maka pertubuhan, ia na amuan maklumat penting ne rakyat Malaysia angga’eka sadja hal COVID-19 sampai na mag pahap kasihatan awam maka anokong ne Kementerian Kesihatan. Anavang kam mag pahati mesej kami.

Please share our page / Bahagi’un laman kita

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

5 Simple Tips to Protect Ourselves from COVID-19 / 5 Patuwa Assanang Magjaga Baran Min COVID-19

 

Thank You For Your Cooperation / Magsukul Atas Panavang Bi

Magsukul. Ne ka'am aniya' na perubahan. Marayi' kaadaan itu song pahunit sebelum song pa hap.
Taliapaunun be Kamantrian Kasihatan: (Bang aniya' mundusiya' positif COVID-19) Subay kam jujur maka bahani Baanan doktol, doktol pakal, nars maka ahli parmasi, ahli propisional Kesihatan Malaysia.
Kita mampu anabang mundusia' seddi Mura murahan kitam kamemon asihat.

Mental Health Message / Pasan Men Kasihatan Mental

Daa kam magpikil negatif, gunahun be na masa iti mag aktiviti, angahinang kek, maglukis, mag muzik dan ai ai na pain.
Minsan kita min kawalan, masi ge' kita maka pag talipaun maka mundusia kalasahan ta, maka pag mesej maka talipaun video.
Bennal du isab ameya' kita perkambangan itu. Sogo’ subay ru isab pinahali hali akkal pikilan ta itu men habbal COVID-19.
Kaalluman ta tasusun. Labbi ahap, daa kam takalipat, jadual aktiviti harian be.
Amikil kam betingga anavang ma mundusia' seddi, anuran kaparluan maka barisan mundaan, anavang ma siga’a, anuran barang kaparluan kinakan, maka mundusia' kalasahan.
Bang embal na takawal, situasi masa iti, angamu' kam nasihat men pakal. Essa' ai ru mag nilai makaa analipaun kam talian COVID-19.

Message of Preparing For The New Normal / Pasan Men Doktol, Nars Maka Pakal Kasihatan Ni Pasiap Parkala Baha’o

Magsabal kitam demi masa depan ahap.

Parinta Kawalan Pergerakan (PKP) aheka na parubahan, sogo’ essa’ bai merubah akkal budaya kita. Mag beya’ beya’ kitam kememon waktu iti, suvai kitam magbahagi’ bahagi’ supaya akulang pembanjiran, semangat kita magbeya’ men kaaluman biasa magbeya’ kita kememon.

Minsan PKP itu aheka hal essa' ru maka ubah akkal budaya kita, suvai kita akosog angandowaa maluma’, bulan Ramadhan masiru kita maka pag puasa maka kaluarga ta. Masi ru kita maka pag buka puasa mag kumpul ma online patonnos kita ma luma’.
Minsan aneya' PKP kita masih aneya' cara merayakan Qing Ming, tahun baru Tamil, Pekan Suci, Vaisakhi, maka Vishu, maka semangat daluwa. Para pemimpin agama, maka bak maka cara cara betingga inovatif merayakan Waisak maka Aidilfitri ma waktu iti.
Iti na kesempatan ahap amikilan makna rohani magpraktis kaaluman mag agama, iman kita panting supaya wabak iti essa', magjangkit. Kita ni pahati tanggungjawab kita supaya mag jaga baran maka kaluarga ta. Amikilan kita supaya daya pikilan ta akosog.
Bang aneya' kalabbihan be, buanin eya kulang kemampuan, daa kam mag paheka bang kam amelle balanja, belihun sadja eya na keparluan be, maka anavang kam amuan ma mandusia' maghinang ma barisan hadapan, maka rauranakan ta maka pahlawan eya ellau ellau maghinang.
Virus itu embal angila miskin maka rayahan. Embal du isab angila, kewarganegaraan, bangsa maka agama. Suvay kita magdakayu' minsan kitam magbedda’. Suvai ni atuhan magbeya' kita kememon.

Magsabal kita ellau iti, mura murahan pahalu ahap na.

Message for High Risk Individuals / Pasan Maka Indibidu Langkaw Risiko

Atto'a maka indibidu sakkihan maka A'a cacat iya na alangkaw risiko, perhikmatan kasihatan siga’a akan taganggu ne sabab COVID-19.
Bang aneya' sakki be pastihun tambal be essa' akatis, bang akatis tambal be, menjari kam angamu’. Tambahan ma KKM, ma Pos Malaysia, locker4u, supaya tambal be asukup settoggol PKP itu, talipaunun be Klinik Asekot maka Parmasi Ma Talian 1-800-88-6722, angamu' tavang. Bang aneya' sehe' be asaki, tavangin siga’a angamu' tambal bang aneya' kesampatan be.
Bang aneya' kasammasan, analipaun kam 999, hakain dambela' luma' be, analipaun ma kaluarga be asekot, bang manjari buanin nombol nombol talipaun sehe' be dahu, Kerna ma masa batinaan eya amat panting.
Lawak min kalasahan ta masa PKP itu, e'yana paling ahap paanda' ta kasi lasa ta ma siga'a pa illag kam mag bak maka kaluarga, maka baanan kasehean, terutama a'a tu'a maka eya aneya’ sakkihan, kecuali bang aneya' kasammasan. Jagahin be kasihatan be, mag talipaun kam, mag talipaun video kam maka media sosial.
Masa batinaan eya paling asusa eya na aa magjaga aa sakkihan, sabab siga’a tu takkanan na, ne mali' na suvai kita mag akkal ahap ma siga'a, suvai kita anavang ma siga'a itu, belihan ta kinakan maka barang kaparluan siga’a sabab kesajatraan siga’a itu aneya' kahapan ma kita.

Returning to Work / Pasan Min Doktol, Nars Maka Pakal Kasihatan Bi Bang Maghinang Na Pabalik.

Minsan perintah kawalan pergerakan itu binuanan kalonggaran, rakyat Malaysia subai ru isab mag waspada ma tingkalaku bi. Min hal mag lissin baran sampaina anganjaga jarak sosial, ma'etu aniya' patua suvai ni beya' bang kita ma luma' atawa ma pag hinangan.
Pastihun jarak fizikal labi min 1 meter maka amakai kam topeng muka, bang kam ma luasan, atawa bang kam mag baris ma pag hinangan bi, bang manjari amakai kam tangga' supaya embal kam mag igpit ma reom lif.
Subai kam magpahati ma pengurus be atawa penyelia, bang kam embal asihat, pahali ka ma luma’. Atawa pihe' ka ni klinik asekot atawa analipaun kam hotline Kementerian Kesihatan angamu' kam tabang.
Adaran kam angamal mag lissin baran, bang kam ni tandas awam karna ia kawasan risiko alangkau. Amakai kam cacair pembasmi kuman ma tombol lawang tandas bang kam pasud atawa paluas. Ia na paling panting angose' kam tangan bi sampai alissin amakai kam sabun pag katis.
Daa kam mag bak pasal hinang ia na mag mesyuarat magkumpul amakai ruang umum. Bang embal ta elak be, pa lawak kam min dakayu' 1 meter suvai ni ammalan. Daa kam mag kongsi alat barang pejabat kacuali bang terpaksa na. Embal manjari magsosial pasal soal hinang atawa embal.
Pag pole' bi min paghinangan, daa kam amalut ai ai maka daa kam mag helling maka kaluarga. Pihe' kam dairik amandi, randamun bi pakaian ma reom bohe' aniya' sabun supaya amatai kuman.

Protect Yourself, Protect Your Community / Jagahin Baran Bi, Jagahin Masyarakat Bi

Bang aneya' sakki be pastihun tambal be essa' akatis, bang akatis tambal be, menjari kam angamu’. Tambahan ma KKM, ma Pos Malaysia, locker4u, supaya tambal be asukup settoggol PKP itu, talipaunun be Klinik Asekot maka Parmasi Ma Talian 1-800-88-6722, angamu' tavang. Bang aneya' sehe' be asaki, tavangin siga’a angamu' tambal bang aneya' kesampatan be.
 • Bang kam ma luasan luma’, amakai kam mask tutupun bi ung maka buwa’ bi. Maka mask bai nihinang bi pun manjari.
 • Kose’un bi tangan bi, amakai kam sabun maka bohe’, sabun ia maka patai bairus.
 • Da’a kam amole’ lahat. Bang embal du panting, angamu’ kam kabannaran min pihak polis.
 • Bang kam amole’ lahat, lissinun baran bi dahu he’ sabun maka bohe’ bang kam maka tekka na, daa kam amalut mundusia’ seddi.  Jagahin mundusia’ kalasahan bi.
 • Magkumpul sadja kam maka mundusia’ da luma’, supaya embal mag lamin bairus.
 • Palawak kam 1 meter min indibidu ia mag seddi luma’.
 • Pagkatis mag ungka’ ma luasan, lissinun bi makannak he’ sabun maka bohe’ essa’ ge’ pasud ni reom luma’.
 • Pastihun kaluarga bi ia na ummulan, aneya’ sakki kronik salamat ma luma’.
 • Pehe’ kam ni hospital karajaan atawa Klinik Kasihatan asekot
 • Bang kam magbeya’ maka a’a sakkihan  pastihun, amakai kam mask panutup muka, lissinun baran bi he’ sabun maka bohe’. Bang kam akatis mag bak maka a’a sakkihan.
 • Mundusia’ seddi suvai ru isab palawak 1 meter min a’a sakkihan
 • Bang mundusia’ asakki na, talipaunun 999 alakkas.

Public Spaces / Pasan Men Doktol, Nars Maka Pakal Kasihatan Bi

Bang aneya' sakki be pastihun tambal be essa' akatis, bang akatis tambal be, menjari kam angamu’. Tambahan ma KKM, ma Pos Malaysia, locker4u, supaya tambal be asukup settoggol PKP itu, talipaunun be Klinik Asekot maka Parmasi Ma Talian 1-800-88-6722, angamu' tavang. Bang aneya' sehe' be asaki, tavangin siga’a angamu' tambal bang aneya' kesampatan be.
Tampat tatutup ia na sigpit maka ahunit ia na tampat langkau risiko na, sabab kulang pasud baliyu maka kawasan ina'an ni sabab Titisan jangkitan taparangkap. Bang manjari ellag kam ma kawasan ina'an.
Bang kam ma kawasan mairan, pastihun bi amakai kam panutup vaihu'.ia maka tavang ma ka'am maka mundusia' seddi supaya embal kam tajangkit.
Ellag kam amalut ia araran kabalutan he' tangan bi.. ia na butang lif.pen maka tangga.bang embal ta ellag bi, angose' kam amakai kam sabun cacair pembasmi kuman ia aneya' alkohol na. Daa kam amalut ni vaihu’bi.
Amuan kam kattarangan baran bi ia bannal, bang kam pasud ni kaddai,risturan atawa ma kawasan mairan. Langka iti maka tavang in KKM mag kesan bang aneya' pelanggan kes positif COVID-19. Peranan bi maka tavang mag proses.
Timanun panutup vaihu' pag takka bi ni luma'. Ia panutup vaihu' nihinang min semmek, araran kose'un he' bohe' maka sabun.
Bang ta' anda' bi mundusia' kalakkuan na embal salamat, angahaka kam ni pengurus premis, sikuriti atawa polis. Paljuangan angatu COVID-19 itu suvai aneya' bogbog min kitam kamemon, mag sama sama kitam angatu.

Moving Forward / Hal Langka Ni Munda’an

Bang aneya' sakki be pastihun tambal be essa' akatis, bang akatis tambal be, menjari kam angamu’. Tambahan ma KKM, ma Pos Malaysia, locker4u, supaya tambal be asukup settoggol PKP itu, talipaunun be Klinik Asekot maka Parmasi Ma Talian 1-800-88-6722, angamu' tavang. Bang aneya' sehe' be asaki, tavangin siga’a angamu' tambal bang aneya' kesampatan be.

Araran kam angose’ tangan maka sabun,da’a kam anapu ni vaihu’, santiasa kam a’mua cecair pambasmi kuman baralkohol aneya’ maka’a. Amakai kam panutup vaihu’ bang kam ma tampat mairan.

Minsan kita batina’an manjari na ni tampat tampat mairan but biasa ia na mall, risturan, kaddai runcit, pa ellag kam ni tampat asigpit maka ahunit maka mag miting suvai palawak. Araran kam palawak min paningko’an bi sakulang kulangnya 1 meter min mundusia’ seddi.

Min masa ka masa tilau’un habbal a’a kalasahan bi maka a’a dambila’ luma’ bi. Araran kam anokong maka ba’anan kase’an. Masyarakat suvai magbogbog. Magtavang  mag pa lancar ni kabiasaan baha’u.

Pastihun bi araran kam amariksa’ maka magbassa amuan kam maklumat pasalan COVID-19. Amu’un maklumat ia bannal min Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) maka persatuan ahli gabungan kesihatan (MHC). Pastihun habbal ina’an bannal ma www.sebenarnya.my.